Camí Real de Manresa a Vic - Camino del francés

Ampliamente documentado desde el siglo XVIII se sabe que su origen es una antigua via romana y que tuvo gran utilidad durante la edad media cuando se conocía como strata franciscana (cami francés): mantuvo su función hasta la construcción de la actual carretera en el año 1853. 
Actualmente sigue su trazado la GR-177, a la salida del pueblo de Collsuspina hacia en cementerio, pasaba por delante del Mas Gomar con acceso a la Iglesia y después capilla de Santa Eugenia de Gomar.
Algunos de los terrenos utilizados para la construcción de la nueva carretera fueron expropiados al propietario de la heredad Mas Gomar.

casa chica de Mas Gomar - 1935


Pintura al óleo de casa chica del Mas Gomar mandada hacer por por Francisco Arbós Grané en 1935, actualmente su propietario en mi padre Francisco Arbós Paredes.

Mas Gomar - 1935


Pintura al óleo de Mas Gomar mandada hacer por Francisco Arbós Grané y actualmente propiedad de mi padre Francisco Arbós Paredes. En dicha obra se representa la masia al lado de la capilla de Santa Eugenía de Gomar, que fue destruida al principio de le guerra civil de 1936.

historia familiar desde 951


La Capilla prerománica de Santa Eugenia del Gomar esta situada a 200 metros del Mas Gomar propiedad de la misma familia hasta mi abuelo paterno Francisco Arbós Grané que la heredo de su padre Sinesio Arbós Giol.
Santa Eugenia de Gomar desde el año 951 y hasta el principio del siglo XII funciono como parroquía, en el siglo XIII fue una capilla de Santa Coloma de Sasserra y fue agregada a la Parroquia de Collsuspina en el año 1878.

Capilla Santa Eugenía del Gomar - fotos
Capilla de Santa Eugenía de Gomar - historia


Capella preromànica d'una sola nau.
La part més conservada és l'absis, a llevant, de planta rectangular d'uns 3 x 2 m amb volta de mig punt al que s'accedia per un esglaó de gres vermell que encara es conserva igual que una part de la teulada a dues vessants sense ràfec. També conserva el paviment de rajola decorada amb quatre barres verticals.
Actualment l'absis esta cobert per una estructura de fusta a dues vessants modernaEs conserven uns 3,5 x 5 m del mur de tramuntana i gairebé res del mur sud. La nau, més alta que l'absis, era coberta segurament per una encavalcada de fusta.
Hi ha una petita part del mur de migdia on es pot entreveure un espai que correspon a la porta oberta al s. XVIII i que, molt possiblement, va substituir la primitiva.
L'aparell és de pedres irregulars (gres i tosca) però ben disposades en filades iguales.
L'església havia tingut el cementiri a prop en època medieval. En la prospecció del terreny s'han observat restes òssies i en l'excavació arqueològica d'urgència realitzada al Mas del Gomar, situat a pocs metres de l'ermita, l'any 2003 van aparèixer tombes de fossa simple algunes amb coberta de lloses a doble vessant amb inhumacions de cronologia Alt Medieval i vinculades a Santa Eugènia.
Les restes dels murs i de l'absis indiquen que és una capella pre-romànica única en la seva tipologia dins del Moianès.
Es té constància que els voltants de l'ermita estan plens d'enterraments, ja que superficialment es poden observar restes òssies que podrien abastar una cronologia del S. X fins al S. XVIII.
Recentment han aparegut restes d'un absis semicircular a la façana de tramuntana (perpendicular a l'actual) de cronologia anterior a l'estructura del mur encarat al nord (pendent d'estudi).
A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya és denominada: Capella de Santa Eugènia del Gomar i la cronologia donada és S. X d'estil preromànic.
Història
L'església de Santa Eugènia del Gomà apareix documentada en un document de l'any 951, quan Guibert ven a Radulf, el bisbe de la Seu d'Urgell, terres i vinyes que tenia a Sentfores i a Ferrerons.
Durant els segles XI i XII va funcionar com a parròquia dins el terme de Moià.
A partir dels segles X-XI les zones que estaven al voltant de l'església es convertiran en espais protegits en els quals s'hi emmagatzemaven productes i excedents agrícoles. És per això que hi ha una relació directa de l'església amb les sitges trobades al mas del Gomà.

Al S. XIII Santa Eugènia del Gomar perd funció com a parròquia i funcionarà com una simple capella de la parròquia de Santa Coloma Saserra fins l'època Moderna.

El culte va cessar al s. XVII.
El 1878 es documenta la darrera referència de l'església quan és agregada a la parròquia de Collsuspina.

descripción casa Manso y heredad Gomá

Información procedente de la escritura de adjudicación de bienes de la herencia de su padre Sinesio Arbós y Giol fallecido en fecha 23 de noviembre de 1943 a su hijo Francisco Arbós y Grané, otorgada por María Grané y Grané en fecha 14 de enero de 1944.

" La casa Manso y heredad llamada Gomá, señalada la casa con el número diez, cuya casa tiene una superficie de mil ochocientos diez y seis palmos cuadrados, dentro de cuyo Manso se halla otra casa llamada la casa chica, señalada con el número 7, que tiene una superficie de setecientos veinte palmos, aproximadamente, y esta situada la totalidad de dicho Manso en los términos de Moyá y Collsuspina, conteniendo todo junto una extensión de doscientos setenta y siete cuarteras, ocho cuarteras, a saber, la parte del mismo radicada en el término de Moyá trece cuarteras, dos cuarteras cultivo secano, siete cuarteras bosque, ciento cinco cuarteras yermo, y ocho cuarteras rocales, y la parte situada en el término de Collsuspina, trece cuarteras cultivo secano, trece cuarteras, seis cuarteras bosque, ciento seis cuarteras, siete cuarteras yermo, y doce cuarteras rocales; linda la casa grande y tierras situadas en el término de Moyá, a Oriente, con tierras del Manso Padrós, propiedad de Segismundo Padrós; a Mediodía, con tierras del Manso Comas; a Poniente, con tierras también del Manso Comas; y a cierzo con tierras del mismo Manso Gomá, sita en el término de Collsuspina; y la casa chica y tierras situadas en el término de Collsuspina, lindan, a Oriente, parte con tierras del Manso Padrós, y parte con las del Manso Comas; a Mediodía, parte con tierras de dicho Manso Padrós, y parte con las de dicho Manso Gomá del término de Moyá; a Poniente, con tierras del propio Manso Gomá, sitas en dicho término de Moyá, y parte, con las del Manso Comas; y a Cierzo, con tierras del Manso Armadans "
" Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Manresa, tomo 38 del archivo, libro 2 de Moyá, folio 169 vuelto, finca número 105, inscripción cuarta "
" Pertenecia al Sinesio Arbós y Giol, como heredero de su padre Pedro Arbós y Serratosa, según testamento otorgado ante el Notario de Moyá, Don Enrique Otzet Corominas, en fecha 9 de julio de 1864, de cuya herencia se formalizo inventario ante el Notario de Manresa, Don Francisco Calaff en fecha 29 de enero de 1888 "
casa Manso Gomá


casa Manso y heredad Gomá (Moyá y Collsuspina)

La casa Manso y heredad Gomá situada en los términos de Moyá y Collsuspina pertenecieron a la misma familia desde 1653 (siglo XV) hasta mi abuelo paterno Francisco Arbós Grané (siglo XX).
Los cuatro tres ultimos propietarios de la familia:
- Pedro Arbós y Serratosa
- Sinesio Arbós y Giol (1858-1943)
- Francisco Arbós Grané (1896-1951)

casa Manso y heredad Gomá